ทัวร์อิตาลี เมืองมิลาน, โบโลญญา, ฟลอเรนท์, เวนิส ROMANTIC ITALY

**เที่ยวไม่เหนื่อย..พักก่อน 1 คืน** มิลาน-เวโรน่า-เกาะเวนิส-โบโลญญ่า-ฟลอเร้นซ์- ปิซ่า-ลาสเปเซีย-ซิงเควเทอร์เร่-มิลาน ชมหอเอนปิซ่า ดื่มด่ำบรรยากาศซิงเควเทอร์เร่ดินแดน 5 หมู่บ้าน เที่ยวเมืองสวยฟลอเร้นซ์ ดื่มด่ำบรรยากาศอันสวยงามของเกาะเวนิส ช้อปปิ้งแบรนด์ดังอย่างจุใจที่มิลาน Galleria Vittorio Emanuele II และ Fidenza Village Outlets

 • จำนวนวัน
  7 วัน 5 คืน
 • ที่พัก
 • สายการบิน
  WY
 • ประเทศอิตาลี
  TWP-ITA-ROMANCE
 • เริ่มต้น
  ฿74,995

ช่วงเวลาเดินทาง

 • อา
 • พฤ

**เที่ยวไม่เหนื่อย..พักก่อน 1 คืน** มิลาน-เวโรน่า-เกาะเวนิส-โบโลญญ่า-ฟลอเร้นซ์- ปิซ่า-ลาสเปเซีย-ซิงเควเทอร์เร่-มิลาน ชมหอเอนปิซ่า ดื่มด่ำบรรยากาศซิงเควเทอร์เร่ดินแดน 5 หมู่บ้าน เที่ยวเมืองสวยฟลอเร้นซ์ ดื่มด่ำบรรยากาศอันสวยงามของเกาะเวนิส ช้อปปิ้งแบรนด์ดังอย่างจุใจที่มิลาน Galleria Vittorio Emanuele II และ Fidenza Village Outlets

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 7 วัน 5 คืน

วันแรก              กรุงเทพฯ-มัสกัต (โอมาน) -มิลาน (อิตาลี)

วันที่สอง           มิลาน - เวโรน่า- เวนิสเมสเตร้

วันที่สาม           เกาะเวนิส-เวนิสเมสเตร้

วันที่สี่               เวนิสเมสเตร้-โบโลญญ่า-ฟลอเร้นซ์

วันที่ห้า             ฟลอเร้นซ์-ปิซ่า-ซิงเควเทอร์เร่-ลาสเปเซีย

วันที่หก            ลาสเปเซีย-ปาร์มา- Fidenza Village Outlets - มิลาน

วันที่เจ็ด            กรุงมัสกัต (โอมาน) - กรุงเทพฯ

ช่วงเวลาเดินทาง

ช่วงเวลาผู้ใหญ่

เงื่อนไขทัวร์

อัตรานี้ไม่รวมบริการ

 

·ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (30 กก. / ท่าน)

·ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง

·ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง ค่าโทรศัพท์  ค่าซักรีด ฯลฯ

·ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ

·ค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริการด้านการนัดหมายและเอกสาร ท่านละ 4,700 บาท (ชำระพร้อมค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ)

·ค่าทิปพนักงานขับรถและทิปหัวหน้าทัวร์ที่เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ ท่านละ 1,900 บาท (ชำระพร้อมค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ)

·ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าทุกแห่ง ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินของท่านด้วยตัวท่านเอง หรือหากต้องการการบริการยกกระเป๋าจะต้องชำระค่าทิปตามที่โรงแรมนั้นๆ เรียกเก็บ

·ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดฯลฯ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้คาดคิด เช่น การปรับค่าน้ำมัน, ค่าธรรมเนียมวีซ่าที่นอกเหนือจากที่ระบุหรือค่าแปล
เอกสาร, ค่าบริการที่เกี่ยวกับวีซ่า, ค่าธรรมเนียมการตรวจโควิดก่อนเดินทางออกจากประเทศไทยและก่อนเดินทางกลับประเทศไทยหรืออื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ

 

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง

Powered by