ทัวร์สวีเดน, เดนมาร์ก, นอร์เวย์ เมืองสต็อกโฮล์ม, ออสโล, โคเปนเฮเกน Nice Scan 3 Countries 9D6N

เที่ยว 3 ประเทศ กลุ่มสแกนดิเนเวีย ดินแดนแห่งยุโรปเหนือ **สวีเดน-นอร์เวย์-เดนมาร์ก 9 วัน 6 คืน** พิเศษ !! ล่องเรือชมฟยอร์ด พร้อมล่องเรือสำราญ DFDS ถ่ายรูปกับเงือกน้อยลิตเติ้ลเมอร์เมด เดินเล่นย่านท่าเรือ Nyhavn เที่ยวเมืองออโรโบร ชมพิพิธภัณฑ์เรือ VASA Museum

 • จำนวนวัน
  9 วัน 6 คืน
 • ที่พัก
  4
 • สายการบิน
  TK
 • ประเทศสวีเดน
  TWP-VTG-SCAN
 • เริ่มต้น
  ฿86,995

ช่วงเวลาเดินทาง

 • อา
 • พฤ

เที่ยว 3 ประเทศ กลุ่มสแกนดิเนเวีย ดินแดนแห่งยุโรปเหนือ **สวีเดน-นอร์เวย์-เดนมาร์ก 9 วัน 6 คืน** พิเศษ !! ล่องเรือชมฟยอร์ด พร้อมล่องเรือสำราญ DFDS ถ่ายรูปกับเงือกน้อยลิตเติ้ลเมอร์เมด เดินเล่นย่านท่าเรือ Nyhavn เที่ยวเมืองออโรโบร ชมพิพิธภัณฑ์เรือ VASA Museum

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 9 วัน 6 คืน

วันแรก  สนามบินสุวรรณภูมิ 
วันที่2   อิสตันบูล -  สต็อคโฮล์ม -แกมล่าสแตน-พิพิธภัณฑ์เรือวาซา Vasa-Museum 
วันที่3  สต็อคโฮล์ม – ออเรโบร –ฮาลเดน
วันที่4 ฮาลเดน-ออสโล-ปฏิมากรรมวิกเกอร์แลนด์ -Aker Brygge -เกโล 
วันที่5 เกโล-กุ๊ดวานเก้น-ล่องเรือชมฟยอร์ด-ฟลัม-กอล
วันที่6 กอล-ออสโล-ล่องเรือสำราญ DFDS
วันที่7 โคเปนเฮเก้น - เงือกน้อยลิตเติ้ลเมอร์เมด-ท่าเรือนูฮาวน์-จัตุรัสอมาเลียนบอร์ก
วันที่8 โคเปนเฮเก้น –ท่าเรือนูฮาวน์ Nyhavn – ช้อปปิ้งถนนสตรอยก์ - สนามบิน
วันที่9 อิสตันบูล- กรุงเทพฯ

ช่วงเวลาเดินทาง

ช่วงเวลาผู้ใหญ่

เงื่อนไขทัวร์

อัตรานี้ไม่รวมบริการ

-ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (30 กก. / ท่าน)

-ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง

-ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง ค่าโทรศัพท์  ค่าซักรีด ฯลฯ

-ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ

-ค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริการด้านการนัดหมายและเอกสาร ท่านละ 5,900 บาท (ชำระพร้อมค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ)

-ค่าทิปพนักงานขับรถและทิปหัวหน้าทัวร์ที่เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ ท่านละ 3,500 บาท (ชำระพร้อมค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ)

-ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือคนต่างด้าว

-ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าทุกแห่ง ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินของท่านด้วยตัวท่านเอง หรือหากต้องการการบริการยกกระเป๋าจะต้องชำระค่าทิปตามที่โรงแรมนั้นๆ เรียกเก็บ

-ทัวร์ไม่มีแจกกระเป๋าหรือของที่ระลึก

-สัญญาณ wifi และค่าอินเตอร์เน็ตในโรงแรม (ยกเว้นส่วนพื้นที่สาธารณะภายในโรงแรมที่มีการให้บริการฟรีหรือบางโรงแรมอาจมีให้บริการบนห้องพักด้วยขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละโรงแรม)

-ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดฯลฯ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้คาดคิด เช่น การปรับค่าน้ำมัน, ค่าธรรมเนียมวีซ่าที่นอกเหนือจากที่ระบุหรือค่าแปล
เอกสาร, ค่าบริการที่เกี่ยวกับวีซ่า, ค่าธรรมเนียมการตรวจโควิดก่อนเดินทางออกจากประเทศไทยและก่อนเดินทางกลับประเทศไทยหรืออื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ

 

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง

Powered by