ทัวร์ฟินแลนด์ เมืองเฮลซิงกิ, อูลู, โรวาเนียมิ FINLAND ICE BREAKER 9D7N

เมืองสกีรีสอร์ทยอดนิยมของฟินแลนด์ เมืองอิวาโล - ชมทะเลสาบอินารี - พิพิธภัณฑ์ชาวแลปป์ - ฟาร์มสุนัขอัสกี้ - นั่งกระเช้า Levi 2000 Gondoli เมืองเก่าสุดน่ารัก หมู่บ้านเลวี่ - ฟาร์มกวางเรนเดียร์ - เยือนถิ่นซานตาคลอส โรวาเนียมิ - สัมผัสการล่องเรือทลายน้ำแข็ง (Ice Breaker) - เมืองปอร์วู เมืองที่เก่าแก่ - นครเฮลซิงกิ ธิดาแห่งทะเลบอลติก - โบสถ์หินเทมเปอเลียวคิโอ - วิหาร Uspensky - อนุสาวรีย์ชิเบลิอุซ - ตลาดนัดริมทะเล - จัตุรัสรัฐสภา

 • จำนวนวัน
  9 วัน 7 คืน
 • ที่พัก
 • สายการบิน
  AY
 • ประเทศฟินแลนด์
  TWP-KEU120912-AY
 • เริ่มต้น
  ฿169,999

ช่วงเวลาเดินทาง

 • อา
 • พฤ

เมืองสกีรีสอร์ทยอดนิยมของฟินแลนด์ เมืองอิวาโล - ชมทะเลสาบอินารี - พิพิธภัณฑ์ชาวแลปป์ - ฟาร์มสุนัขอัสกี้ - นั่งกระเช้า Levi 2000 Gondoli เมืองเก่าสุดน่ารัก หมู่บ้านเลวี่ - ฟาร์มกวางเรนเดียร์ - เยือนถิ่นซานตาคลอส โรวาเนียมิ - สัมผัสการล่องเรือทลายน้ำแข็ง (Ice Breaker) - เมืองปอร์วู เมืองที่เก่าแก่ - นครเฮลซิงกิ ธิดาแห่งทะเลบอลติก - โบสถ์หินเทมเปอเลียวคิโอ - วิหาร Uspensky - อนุสาวรีย์ชิเบลิอุซ - ตลาดนัดริมทะเล - จัตุรัสรัฐสภา

รายละเอียดทัวร์

เดินทาง 9 วัน 7 คืน

วันที่ 1 กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ)-เฮลซิงกิ (ฟินแลนด์)-อิวาโล
05.00 น. คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 สนามบินสุวรรณภูมิเคาน์เตอร์สายการบินฟินแอร์ (AY) พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
10.40 น. ออกเดินทางสู่สนามบินอิวาโล ประเทศฟินแลนด์ โดยเที่ยวบินที่ AY146 (10.40-18.10) / AY609 (19.50-21.35) ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 15.55 ชั่วโมง (รวมเวลาแวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์) บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
21.35 น. เดินทางถึงสนามบินอิวาโล เมืองที่มีพื้นที่อยู่ทางภาคเหนือของฟินแลนด์ ขึ้นชื่อในการพัฒนาท่งด้านเทคโนโลยีหลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว
พักที่ Hotel Club saariselka หรือเทียบเท่า

วันที่ 2 อิวาโล-เคิร์คเนส-นั่งรถลาก สโนว์โมบิล-กิจกรรมจับปูยักษ์ (King Crab Safari)-โรงแรมหิมะ
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
นำท่านเดินทางข้ามพรมแดนนอร์เวย์สู่ เมืองเคิร์คเนส (Kirkenes) ตะลุยทุ่งหิมะอันขาวโพลนต้นสนและต้นเบิร์ชที่ปกคลุมไปด้วยหิมะ ผ่านชมความงามของทะเลสาบอินารีที่กลายเป็นน้ำแข็ง เดินทางสู่สถานี King Crab Safari 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนูปูยักษ์ พร้อมซุปอย่างเต็มอิ่ม)
นำท่านตะลุยหิมะ (ทางบริษัทฯ ได้จัดเตรียมอุปกรณ์กันหนาว ถุงมือ ร้องเท้าตะลุยหิมะ ไว้ให้กับทุกท่าน) โดยมีเจ้าหน้าที่ (ไกด์ท้องถิ่น) คอยดูแลให้คำแนะนำ จากนั้นนำท่านนั่งรถเลื่อนที่ลากโดยสโนว์โมบิล เข้าสู่ ท้องทะเลแบเรนท์ ที่กลายเป็นน้ำแข็งในช่วงฤดูหนาว ให้ท่านได้สนุกสนานเพลิดเพลินกับกิจกรรมจับปูยักษ์ Red King Crab หรือปูยักษ์เป็นสัตว์เศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศนอร์เวย์ แต่ละตัวจะมีน้ำหนักประมาณ 10-13 กิโลกรัม ส่วนขา ที่ยาวที่สุดประมาณ 1.8 เมตร เลยที่เดียว เจ้าหน้าที่จะแสดงกรรมวิธีการจับปูให้ทุกท่านดู และให้ทุกท่านได้ลองสัมผัสด้วยตัวเอง จากนั้นจะนำปูที่จับได้มาปรุงเป็นอาหารให้ทุกท่านได้ทานอย่างจุใจ (บุฟเฟต์ขาปูยักษ์) แล้วนำท่านชม “โรงแรมหิมะ” (SNOW HOTEL) เป็นโรงแรมที่สร้างจากน้ำแข็งและหิมะ ซึ่งเปิดทำการ เมื่อปี 2006 ด้านในถูกแต่งแต่งด้วยปะติมากรรมน้ำแข็งและหิมะที่ท่านจะได้ตื่นตาตื่นใจไปกับความสวยงาม พร้อมมีเวลาให้ท่านเก็บภาพภายในโรงแรมน้ำแข็ง และชมความงดงามของงานประติมากรรมที่สร้างขึ้นจากน้ำแข็ง นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองอิวาโล่(Ivalo)

ช่วงเวลาเดินทาง

ช่วงเวลาผู้ใหญ่

โปรแกรมทัวร์ใกล้เคียง

Powered by